ROA logo

en de

Stichting R.O.P. Africa

We waren en zijn nog steeds onder de indruk van wat de Afrikaanse organisatie Rural Outreach Africa onderneemt om de toekomst van de bevolking in Africa te verbeteren. met speciale aandacht voor de jeugd en vrouwen. Rural Outreach Africa mobiliseert de bevolking op het platteland in Africa om te werken aan het verbeteren van gezondheid, inkomsten, leefomgeving en goed lezen en schrijven, op basis van redelijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en sexuele gelijkwaardigheid. Met name de projecten die zijn gericht op gelijke kansen voor vrouwen en het verbeteren van het onderwijs van de jeugd zijn belangrijk. Op de website http://www.ruraloutreachafrica.org staat gedetailleerde informatie over de projecten van Rural Outreach Africa.

ANBI logo Donaties aan Rural Outreach Africa kunnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de bank van de organisatie in Kenya, waar Rural Outreach Africa is geregistreerd als een Niet-winst-beogende Niet-Governmentele Organisatie (NGO). Vanaf 1 januari 2014 is Rural Outreach Africa door Nederland erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN/Fiscaal nummer: 8239.79.696). Overmaken van donaties naar organisaties in Africa is ingewikkeld en brengt hoge kosten met zich. Om die reden hebben wij in Nederland de Stichting R.O.P. Africa, opgericht. Inmiddels heeft de Nederlandse Stichting ook de ANBI status. Het RSIN/Fiscaal nummer is 8576.81.679.

EU FlagDutch FlagDe ANBI status maakt het mogelijk om giften af te trekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese Unie (EU).

De Stichting R.O.P. Africa is opgezet om het doen van giften ter ondersteuning van de projecten van Rural Outreach Africa eenvoudiger te maken. In de statuten van de Stichting R.O.P. Africa staat als doel “Uitsluitend het ondersteunen van projecten van Rural Outreach Program (ROP) Africa op financiëel en prakrisch gebied, in het bijzonder het verwerven van financiële middelen.” Ook staat in de statuten dat het doel van de Stichting niet kan worden gewijzigd. De statuten kunnen worden opgehaald door op deze zin te klikken.

Jaarverslag 2018 van de Stichting R.O.P. Africa

De Stichting is opgericht op 13 juni 2017 en heeft tot doel: het uitsluitend ondersteunen van projecten van Rural Outreach Program Africa, gevestigd te Nairobi, Kenya, op financieel en praktisch gebied, in het bijzonder bij het verwerven van financiele middelen.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2018 uit:
H.L.M. Lelieveld voorzitter
A.H.W.M. van der Plas secretaris
M. Hulsegge penningmeester

De Belastingdienst heeft op 5 februari 2018 een Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) afgegeven voor de Stichting, per de oprichtingsdatum van de Stichting.

De Stichting had in 2018 de volgende begin- en eindbalans:

    Activa Passiva
Beginbalans per 1 januari 2018:   € 17,31   € 17,31
Eindbalans per 31 december 2018:   € 424,03   € 424,03

Staat van baten en lasten:

Inkomsten: € 510,21
Uitgaven: € 103,49
Saldo: € 406,72

Toelichting:

De inkomsten betreffen verschillende schenkingen, de uitgaven betreffen bankkosten en transac- tiekosten.

De Stichting heeft in 2018 geen investeringen gedaan en geen geen vreemd kapitaal uitstaan, waardoor de eindbalans bestaat liquide middelen die aan de algemene reserve zijn toegevoegd. Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In 2018 heeft de Stichting geen donaties gedaan aan het programma. De Stichting heeft gewerkt aan een projectplan voor financiering van de kosten voor schoolgaande meisjes in Kenia, en aan een marketingplan om dit onder de aandacht van potentiele donateurs te brengen. Naar verwachting zal de Stichting in 2019 de eerste bedragen overmaken ten behoeve van deze doel- stelling.

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet en brengen geen kosten in rekening bij de Stichting. Het eindsaldo staat op rekeningnr NL97TRIO0338664092 op naam van de Stichting.

Bilthoven, juni 2019
Namens de Stichting
H.L.M. Lelieveld
A.H.W.M. van der Plas
M. Hulsegge