ROA logo
en de

Stichting R.O.P. Africa

Doneren kan door overschrijven naar IBAN rekening nummer NL97TRIO0338664092 
Bank:   Triodos Bank N.V., Driebergen-Rijsenburg, The Netherlands.

We waren en zijn nog steeds onder de indruk van wat de Afrikaanse organisatie Rural Outreach Africa onderneemt om de toekomst van de bevolking in Africa te verbeteren. met speciale aandacht voor de jeugd en vrouwen. Rural Outreach Africa mobiliseert de bevolking op het platteland in Africa om te werken aan het verbeteren van gezondheid, inkomsten, leefomgeving en goed lezen en schrijven, op basis van redelijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en sexuele gelijkwaardigheid. Met name de projecten die zijn gericht op gelijke kansen voor vrouwen en het verbeteren van het onderwijs van de jeugd zijn belangrijk. Op de website http://www.ruraloutreachafrica.org/dh/ staat gedetailleerde informatie over de projecten van Rural Outreach Africa.

ANBI logo


Hier zijn een aantal korte videos van leerlingen/studenten/medewerkers van R.O.P.


Pictorial Presentation


Donaties aan Rural Outreach Africa kunnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de bank van de organisatie in Kenya, waar Rural Outreach Africa is geregistreerd als een Niet-winst-beogende Niet-Governmentele Organisatie (NGO). Vanaf 1 januari 2014 is Rural Outreach Africa door Nederland erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN/Fiscaal nummer: 8239.79.696). Overmaken van donaties naar organisaties in Africa is ingewikkeld en brengt hoge kosten met zich. Om die reden hebben wij in Nederland de Stichting R.O.P. Africa, opgericht. Inmiddels heeft de Nederlandse Stichting ook de ANBI status. Het RSIN/Fiscaal nummer is 8576.81.679.

EU FlagDutch FlagDe ANBI status maakt het mogelijk om giften af te trekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese Unie (EU).

De Stichting R.O.P. Africa is opgezet om het doen van giften ter ondersteuning van de projecten van Rural Outreach Africa eenvoudiger te maken. In de statuten van de Stichting R.O.P. Africa staat als doel “Uitsluitend het ondersteunen van projecten van Rural Outreach Program (ROP) Africa op financiëel en prakrisch gebied, in het bijzonder het verwerven van financiële middelen.” Ook staat in de statuten dat het doel van de Stichting niet kan worden gewijzigd. De statuten kunnen worden opgehaald door op deze zin te klikken.

Jaarverslag 2021 van de Stichting R.O.P. Africa

De Stichting is opgericht op 13 juni 2017 en heeft tot doel: het uitsluitend ondersteunen van pro- jecten van het Rural Outreach Program gevestigd te Nairobi, Kenia, op financieel en praktisch ge- bied, in het bijzonder bij het verwerven van financiële middelen.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2021 uit:
H.L.M. Lelieveld voorzitter
A.H.W.M. van der Plas secretaris
M. Hulsegge penningmeester

De Belastingdienst heeft op 5 februari 2018 een Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling afgegeven voor de Stichting, per de oprichtingsdatum van de Stichting.

De Stichting had in 2021 de volgende begin- en eindbalans:

Bedragen in euro’s

    Activa Passiva
Beginbalans per 1 januari 2021:   € 163,43   € 163,43
Eindbalans per 31 december 2021:   € 1242,43   € 1242,43

Staat van baten en lasten:

Inkomsten: € 6312,95
Uitgaven: € 5233,95
Saldo: € 1079,00

Toelichting:

De inkomsten betreffen verschillende schenkingen, de uitgaven betreffen donaties ten behoeve van de doelstelling van de stichting, daarnaast bankkosten en transactiekosten.

De Stichting heeft in 2021 geen investeringen gedaan en geen vreemd kapitaal uitstaan, waardoor de eindbalans bestaat uit liquide middelen die aan de algemene reserve zijn toegevoegd. Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In 2021 heeft de Stichting vier donaties gedaan aan de zusterorganisatie gevestigd in Kenia, in totaal €5050,00. De Stichting heeft hiermee bijgedragen aan de financiering van de kosten voor schoolgaande kinderen in Kenia. De bijdragen aan de kosten zijn door onze zusterorganisatie aan ons verantwoord met opgave van de namen en omstandigheden van de kinderen die zijn geholpen door onze donaties. Het verslag van deze verantwoording ligt bij het bestuur ter inzage. Overige kosten betreffen bank en transactiekosten, €183,95.

De stichting heeft in 2021 in totaal €6312,95 aan donaties ontvangen van vaste donateurs en do- naties naar aanleiding van een aantal mailingen.

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet en brengen geen kosten in rekening bij de Stichting.

Het eindsaldo staat op rekeningnr. NL97TRIO0338664092 op naam van de Stichting.

Bilthoven, juni 2022

Namens de Stichting
    H.L.M. Lelieveld
    A.H.W.M. van der Plas
    M. Hulsegge